De VOMS

De Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS) is de branchevereniging van de bedrijven die zich bezighouden met de inzameling, het verwerken en het schoonmaken van schepen. Vrijwel alle inzamelaars en verwerkers van scheepsafvalstoffen zijn lid van de VOMS.

Doelstelling

De doelstelling van de VOMS is:

   “Het behartigen van de belangen, het begeleiden en adviseren van ondernemingen, die zich bedrijfsmatig bezig houden met milieudienstverlening. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het op een milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, die vrijkomen bij schepen, alsmede het (op)stellen van kwaliteitseisen, waaraan de leden van de vereniging dienen te voldoen om deze (gevaarlijke) afvalstoffen op verantwoorde wijze te kunnen verwijderen, alles in de ruimste zin.”

Werkzaamheden

  • Vertegenwoordigen van de (algemene) belangen van de leden bij overheden en derden;
  • Overleg met binnenvaartorganisaties, de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart (SAB), de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV) en overheden;
  • Vertegenwoordigen van de leden bij de implementatie van de Europese Richtlijn betreffende havenontvangstinstallaties;
  • Bijhouden, becommentariëren van en informeren over wet- en regelgeving;
  • Deelname in de internationale branche organisatie van Havenontvangstinstallaties Euroshore International;
  • Marktontwikkelingen monitoren.